APIE PROJEKTĄ:

SUAVE atnaujina agromaisto sektorių tvarioms miesto maisto sistemoms. Įsitraukę veikėjai apima penkis patyrusius agromaisto ir skaitmeninius klasterius, kurių tikslas – per tinklaveiką, inovacijų rėmimą ir MVĮ naujovių diegimą bei mokymus skatinti naujoves miesto ūkininkavimo sistemose. 30 mėnesių truksiantis projektas remia MVĮ įvairiose jų veiklos stadijose – nuo naujų miesto žemės ūkio idėjų iki naujų paslaugų ir produktų patekimo į rinką. Šiai Europos šalių MVĮ paramai bus skirta daugiau nei 75 % projekto biudžeto.

Greta tiesioginės paramos MVĮ, SUAVE pritraukia papildomą regioninį, nacionalinį ir Europos finansavimą. SUAVE partneriai plečia SUAVE poveikio zoną ir plėtoja verslą tarptautiniu lygiu, daugiausia dėmesio skirdami Šiaurės Amerikai. Viso projekto metu MVĮ Europoje ir už jos ribų bus remiamos kuriant tvarią ir skaitmeninę ateitį.

AGRIFOOD LITHUANIA VAIDMUO SUAVE PROJEKTE:

Vykdydami SUAVE misiją, AgriFood Lithuania supažindina projekto suinteresuotąsias šalis su tarptautinėmis ir tarpsektorinėmis iniciatyvomis bei teikia visapusišką paramą žemės ūkio inovacijų moksliniams tyrimams, plėtrai ir  diegimui. Už pramonei skiriamą dėmesį AgriFood Lithuania buvo įvertinti ES Jungtinio tyrimų centro. Tai įrodo  AgriFood Lithuania gebėjimą bendradarbiauti su partneriais tiek iš ES, tiek už ES ribų bei padėti MVĮ skaitmeninimo ir internacionalizacijos procesuose. Be to, AgriFood Lithuania prisideda prie bendrų SUAVE projekto veiklų.

Būdami vienu iš penkių SUAVE projekte dalyvaujančių klasterių, AgriFood Lithuania siekia stiprinti ES pramonės ekosistemų atsparumą. To siekiama kuriant vertės grandinės jungtis ES bendrojoje rinkoje, kuri yra pagrindas ateities tinklų kūrimui bei inovacijų plėtojimui.

Projekto metu AgriFood Lithuania:

  • Atlieka Lietuvos ekosistemos (klasterių, veikėjų, vertės grandinių) vertinimą bei identifikuoja pagrindinius skaitmeninimo ir naujų technologijų, skirtų ekologiškesnei ir skaitmeniškesnei ekonomikai, diegimo proceso veikėjus. Siekdami formuoti Europos miesto ūkininkavimo ekosistemas ir vertės grandines, turime nustatyti sistemos silpnybes, galimus iššūkius ir nepatenkintus poreikius;
  • Kuria tinklus atsparumo stiprinimui tam, kad per vertės grandinių tarpusavio ryšius būtų pagerintas Europos miesto ūkininkavimo ekosistemos tvarumas;
  • Bendradarbiauja su kitomis Europos klasterių organizacijomis miesto ūkininkavimo vertės grandinėse ir įvairiose pramonės ekosistemose.
  • Užsiima MVĮ veiklos tęstinumo ir atsparumo miesto ūkininkavimo ekosistemoje planavimo veiklomis.

PROJEKTO PARTNERIAI:

  1. Vegepolys Valley – Prancūzija
  2. Cluster de la Maquinaria i dels Medis de Producció Agrícola de Catalunya (FEMAC) – Ispanija, Katalonija
  3. Innoskart – Vengrija
  4. Fundacja UNIMOS – Lenkija