Gaukite finansavimą

„AgriFood Lithuania“ ir skaitmeninių inovacijų centro nariai dalyvauja daugelyje tarptautinių projektų, kuriuose kartu su partneriais bus atsakingi už kaskadinio finansavimo modelio pritaikymą Lietuvoje įvairaus dydžio įmonėms bei agromaisto sektoriaus ekosistemos veikėjams. Skirtingos iniciatyvos yra skirtos sustiprinti maisto sistemos veikėjus skirtingose srityse, todėl kiekvienas atskiras projektas norintiems gauti finansinę paramą turi skirtingas taisykles, terminus ir būtinus vėliau įgyvendinti reikalavimus. Su kiekvienu iš projektų ir kita svarbiausia informacija galite susipažinti paspaudę nuorodą

EPICENTRE 2-asis kvietimas

Galutinis paraiškų teikimo terminas: 2023 m. gruodžio 5 d.
Puslapis: epicentre.idconsortium.com

Ši iniciatyva yra paremta integruotos žiedinės technologijos tvarioms miesto regiono maisto sistemoms Afrikoje sukūrimu. Todėl pagrindinė projekto misija yra pagerinti maisto ir mitybos saugumą bei sumažinti ekologinį pėdsaką Afrikos miestų teritorijose. Didžiulis dėmesys bus skiriamas tikslui per agromaisto verslo įmones tiekimo ir vertės grandinėse įgalinti bendruomenes. To bus siekiama pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimus bei integruotas geriausiai tinkančias technologijas, įgalinant suinteresuotųjų šalių koordinuojamus veiksmus, stiprinant gebėjimus, skatinant mokslininkų, praktikų ir politikų bendradarbiavimą bei stiprinant Europos ir Afrikos partnerystę. Taip pat projektas prisidės prie žiedinių agromaisto technologijų, praktikų ir verslo modelių, skirtų įtraukties maisto sistemos Afrikos miestuose ir miesteliuose puoselėjimui, kūrimo.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Pagrindinė informacija apie galimybes gauti finansavimą

Kas gali pretenduoti į finansavimą? EPICENTRE projektas siekia remti mažas ar vidutinio dydžio įmones (MVĮ) ir startuolius, turinčius inovatyvių idėjų sveikatos, agromaisto, informacinių technologijų ar fintech sektoriui. Kviečiame teikti paraiškas pateikiant siūlomus sprendimus, didelių įmonių įvardintiems iššūkiams spręsti. Atrinkti projektai turės galimybę dalyvauti EPICENTRE Acceleration programoje ir EPICENTRE Academy, kur gaus mentorystės, konsultavimo ir finansinę paramą savo idėjoms įgyvendinti.
Kokie reikalavimai taikomi pretendentams?
 • Turi atitikti MVĮ apibrėžimą (įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 žmonių; kurių metinė apyvarta iki 50 mln. EUR arba balansas ne didesnis kaip 43 mln. EUR).
 • Būti registruoti Europos Sąjungoje.
 • Turėti inovatyvių idėjų sveikatos, agromaisto, informacinių technologijų ar fintech sektoriui.
 • Siūlomi inovatyvūs sprendimai turi atliepti didžiųjų įmonių įvardintus iššūkius, kuriuos rasite čia: https://epicentre.idconsortium.com/
Kokia yra numatoma bendra finansavimo suma visiems dalyviams? Projekto metu bus suteikta finansavimo ir paslaugų, kurių vertė sieks 1.05 mln. eurų.
Kokia yra maksimali suma vienam subjektui? Iki 42 400 eurų vienai MVĮ + iki 6 850 eurų vertės mokymai ir mentorystė.
Kada bus galima teikti paraišką finansavimui gauti?

Projekte numatyti du kvietimai: 1 kvietimas – 2023 03 28–2023 05 29, 2 kvietimas – 2023 10 04–2023 12 05.

3 minučių informacinis filmukas, paaiškinantis šio kvietimo esmę – https://www.youtube.com/watch?v=vQaro6Lrek8

HighFive - 1-asis atviras kvietimas

Galutinis paraiškų teikimo terminas: 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Puslapis: ss4af.com/projects/highfive

„HighFive“ projektas suteikia trijų metų paramą agromaisto įmonėms tam, kad jos sėkmingai veiktų pasaulinėse vertės grandinėse, atlaikytų stiprią tarptautinę konkurenciją, įveiktų rinkos ir inovacijų kliūtis bei sklandžiai įsitrauktų į greitą skaitmeninę ir žaliąją transformaciją. Programa siekiama skatinti ir palengvinti tikslinius ir tarpregioninius investicinius veiksmus, kurie leistų MVĮ kurti bei rinkai pateikti naujoviškus skaitmeninius sprendimus, sprendžiančius tikrus maisto perdirbimo įmonių iššūkius, stiprinančius Europos žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandines ir darančius Europos agromaisto sektorių skaitmeniškesnį ir tvaresnį.
Daug dėmesio bus skiriama tarpregioniniam bendradarbiavimui.

Projekto metu siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

 • Skatinti skaitmeninių naujoviškų agromaisto sprendimų taikymą tarptautinėse rinkose remiant MVĮ prieigą prie pasaulinių vertės grandinių, susiejant pasiūlą ir paklausą tarp regionų ir įveikiant sektoriaus kliūtis;
 • Europos sanglaudos stiprinimas sujungiant regionines ekosistemas ir didinant regionų inovacijų pajėgumus.
KVIETIMAS PRASIDEDA 2023-06-15

Pagrindinė informacija apie galimybes gauti finansavimą

Kas gali pretenduoti į finansavimą? Maisto perdirbimo sektoriaus MVĮ (maisto perdirbimo įmonės, skaitmeninių sprendimų teikėjai, procesų technologijų teikėjai).
Kokie reikalavimai taikomi pretendentams?
 • Pavieniai arba bendri MVĮ projektai (bendradarbiavimo atveju privaloma turėti maisto perdirbimo įmonę).
 • MVĮ neprivalo būti įsteigtos skirtinguose NUTS2 regionuose, tačiau reikia atsižvelgti į tarpregioninį aspektą.
 • TRL 6 ir daugiau.
 • Reikalaujami finansuojamų projektų rezultatai:
  • Verslo ir investicijų planas
  • Likusių „butelio kaklelių“ sąrašas
  • Komunikacinė medžiaga
Kokia yra numatoma bendra finansavimo suma visiems dalyviams?
 • 1 kvietimas teikti paraiškas: 900 000 EUR
 • 2 kvietimas teikti paraiškas: 480 000 EUR
Kokia yra maksimali suma vienam subjektui?
 • Ne daugiau kaip 60 000 EUR vienai MVĮ, ne daugiau kaip 120 000 EUR vienam projektui
 • Projekto trukmė: Max. 12 mėn.
Kada bus galima teikti paraišką finansavimui gauti?
 • 1 kvietimas teikti paraiškas: 2023 06 15 – 2023 08 31
 • 2 kvietimas teikti paraiškas: 2024 01 15 – 2024 03 28

ICAERUS 1-asis “PUSH” kvietimas - Inovacijų vystymui

Galutinis paraiškų teikimo terminas: 2023 m. liepos 11 d.
Puslapis: icaerus.eu

ICAERUS – tai 2023 m. liepos mėn. pradėtas projektas, finansuojamas programos „Horizontas Europa“ lėšomis, kuriuo siekiama pristatyti ir remti veiksmingą, efektyvų ir saugų bepiločių orlaivių naudojimą, taip pat nustatyti su jų naudojimu susijusią riziką ir pridėtinę vertę.

Įgyvendinant projektą bus skelbiami dviejų tipų atvirieji kvietimai teikti paraiškas, kurių kiekvienas bus paskelbtas dviem terminais, ir bus teikiama finansinė parama suinteresuotoms šalims kaip ekosistemos plėtrai paremtai idėjų ir duomenų rinkinių rinkimo mechanizmais. Taip pat bus spartinamas Europos tinklo, skirto optimizuoti bepiločių orlaivių technologijų diegimą kaimo vietovėse, kūrimas.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Pagrindinė informacija apie galimybes gauti finansavimą

Kas gali pretenduoti į finansavimą? ICAERUS ieško mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo suinteresuotųjų subjektų naudojančių inovatyvias dronų paslaugas ir technologijas

 • Startuolių;
 • MVĮ;
 • Dronų gamintojų; 
 • AI ir IoT įmonių; 
 • Mokslinių tyrimų institutų;
 • Kitų naudojančių inovatyvias dronų paslaugas ir technologijas

Numatoma, kad bus finansuojamos toliau išvardytų tipų paraiškos ir (arba) sprendimai (neapsiribojant):

 • Inovatyvios idėjos, kuriose dronų technologijos ir duomenų rinkiniai panaudojami sprendžiant realaus pasaulio problemas ir kuriant vertę visuomenei, susijusią su dronų technologijomis ir susijusiais duomenų rinkiniais.
 • Dronų aparatinės ir programinės įrangos kūrimas: naujų aparatinės ir programinės įrangos sprendimų kūrimas, siekiant padidinti drono našumą, pailginti skrydžio laiką ir pagerinti duomenų rinkimą bei analizę.
 • Duomenų analizė ir apdorojimas: naujų algoritmų ir metodų, skirtų dronų surinktiems duomenims apdoroti ir analizuoti, pavyzdžiui, vaizdų atpažinimo, mašininio mokymosi ir dirbtinio intelekto, kūrimas.
 • Bepiločiais orlaiviais pagrįstos paslaugos: naujų paslaugų, naudojančių bepiločių orlaivių technologijas, kūrimas, pavyzdžiui, fotografavimo iš oro, geodezijos ir monitoringo paslaugos.
 • Su dronais susijusios taikomosios programos: aplinkos stebėsena, tikslioji žemdirbystė, pagalba nelaimių atveju, infrastruktūros tikrinimas, logistika ir pristatymas, saugumas ir stebėjimas.

Standartai ir taisyklės: naujų saugaus ir atsakingo dronų technologijų naudojimo standartų ir taisyklių rengimas, įskaitant privatumo ir saugumo aspektus.

Kokie reikalavimai taikomi pretendentams?

Suinteresuotos šalys, kurios yra registruotos juridinių asmenų reikalavimus atitinkančiose programos „Horizontas Europa“ šalyse. Tai apima: Europos Sąjungos valstybėse narėse, jų atokiausiuose regionuose, su ES nare susijusiose užjūrio šalyse ir teritorijose, taip pat su programa „Europos horizontas“ susijusių šalių piliečiai.

Tinkamų finansuoti paraiškų pavyzdžiai:

 • Žemės ūkis: Dronai gali būti naudojami stebėti pasėlių augimą ir sveikatą, dirvožemio kokybę ir oro sąlygas, o ūkininkai realiuoju laiku gali gauti duomenis, kad galėtų optimizuoti savo veiklą.
 • Aplinkos stebėjimas: Naudojant dronus rinkti duomenis apie oro, vandens ir dirvožemio kokybę, taip pat floros ir faunos būklę, palengvina aplinkos stebėjimą ir jų valdymą.
 • Reagavimas į nelaimes: Dronai gali būti naudojami greitai įvertinti žalą ir realiuoju laiku pateikti duomenis pirmiesiems respondentams, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir išgelbėti gyvybes.
 • Infrastruktūros patikrinimas: Dronai gali būti naudojami infrastruktūrai, pavyzdžiui, tiltams, pastatams ir elektros linijoms, tikrinti ir prižiūrėti, todėl žmonėms nebereikia atlikti pavojingų užduočių.
 • Logistika ir pristatymas: Bepiločiai orlaiviai gali būti naudojami prekėms ir produktams gabenti atokiose ar sunkiai pasiekiamose vietovėse, taip sumažinant transportavimo išlaidas ir sutrumpinant pristatymo laiką.
 • Saugumas ir stebėjimas: Bepiločiai orlaiviai gali būti naudojami stebint ir saugant ypatingos svarbos infrastruktūrą, pvz., oro uostus ir elektrines, taip pat padėti teisėsaugos institucijoms vykdyti stebėjimą ir tyrimus.
Kokia yra numatoma bendra finansavimo suma visiems dalyviams?

1-as PUSH Open Call biudžetas: 240 000 €

Kokia yra maksimali suma vienam subjektui?

Pagal “PUSH” atviruosius kvietimus galima teikti paraiškas dėl inovacijų plėtros ir 4 atrinktiems pareiškėjams bus skirta po 60 000 EUR jų projektams.

Kada bus galima teikti paraišką finansavimui gauti?

Paraiškos pradedamos teikti 2023 m. balandžio 13 d. ir baigiamos 2023 m. liepos 11 d. Apie sėkmingas paraiškas bus pranešta spalio 1 d. Projektų įgyvendinimas bus suskirstytas į tris etapus: projektavimas, plėtra ir rinka,  ir truks 12 mėnesių, prasidės 2023 m. lapkričio 1 d. ir baigsis 2024 m. spalio 31 d.

SUAVE 1-asis kvietimas

Galutinis paraiškų teikimo terminas: 2023 m. gegužės 30 d.
Puslapis: clustercollaboration.eu/open-calls/suave

SUAVE projektas siekia inovuoti agromaisto sektorių miestuose, didinant miesto maisto sistemų tvarumą. Projektą įgyvendina penki patyrę agromaisto ir skaitmeniniai klasteriai, kurių tikslas – per tinklaveiką, inovacijų rėmimą ir naujovių diegimą mažosiosiose bei vidutinėse įmonėse (MVĮ) bei mokymus skatinti naujoves miesto ūkininkavimo sistemose. 2022 m. rugsėjį prasidėjęs ir 30 mėnesių truksiantis projektas remia MVĮ įvairiose jų veiklos stadijose – nuo naujų miesto žemės ūkio idėjų iki naujų paslaugų ir produktų patekimo į rinką. Šiai MVĮ paramai Europos šalyse bus skirta daugiau nei 1 mln. eurų.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Pagrindinė informacija apie galimybes gauti finansavimą

Kas gali pretenduoti į finansavimą? Mažos ir vidutinės įmonės pagal ES apibrėžimą ir rekomendaciją 2003/361 (kuriose dirba mažiau nei 250 žmonių; kurių metinė apyvarta iki 50 mln. EUR arba balansas ne didesnis kaip 43 mln. EUR) ir registruotos Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Ukrainoje.
Kokie reikalavimai taikomi pretendentams? Visos aplikuojančios organizacijos privalo atitikti 3 sąlygas:

 • Būti mažos ir vidutinės įmonės pagal ES apibrėžimą ir rekomendaciją 2003/361 (kuriose dirba mažiau nei 250 žmonių; kurių metinė apyvarta iki 50 mln. EUR arba balansas ne didesnis kaip 43 mln. EUR) bei būti registruotos Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Ukrainoje.
 • Teikti paslaugas, produktus, žaliavas ir technologijas Europos miesto ūkininkavimo maisto sistemai.
 • Būti tiesiogiai arba netiesiogiai susijusioms su bent viena iš miesto ūkininkavimo rūšių. Visą jų sąrašą galite rasti čia – https://bit.ly/3Kbd0Ae.
Kokia yra numatoma bendra finansavimo suma visiems dalyviams? Bendrai numatyta finansinė parama, kuri bus išdalinta skirtingo tipo lump sums sieks 1.05 mln. eurų.

Parama organizuojama dviem kvietimais. Finansuojamos veiklos: inovacijų kūrimas (min. TPL 4), verslo kelionės, diagnostika, mokymai, užsienio partnerių paieška (JAV, Kanada, Meksika).

Finansavimas teikiamas lump sums (atiduodama pinigų suma, tačiau nėra reikalinga teikti detalių ataskaitų, kaip pinigai panaudoti).

Kokia yra maksimali suma vienam subjektui? Iki 60 tūkst. eurų bendrai per 2 kvietimus.
Kada bus galima teikti paraišką finansavimui gauti? Numatyti 2 kvietimai: 1 kvietimas (2023 kovo 28 d. – gegužės 30 d.); 2 kvietimas (2023 m. IV – 2024 m. I ketv.)

Pirmajame kvietime finansuojama:

– Innovation Lump Sum (EUR 20 000 x 25 MVĮ)

– Travel Lump Sum (EUR 1 000 x 25 MVĮ)

– Diagnosis Lump Sum (EUR 5 000 x 30 MVĮ)

– 1 vieta – EUR 20 000; 2 ir 3 vietos – EUR 10 000

EPICENTRE 1-asis kvietimas

Galutinis paraiškų teikimo terminas: 2023 m. gegužės 29 d.
Puslapis: epicentre.idconsortium.com

Ši iniciatyva yra paremta integruotos žiedinės technologijos tvarioms miesto regiono maisto sistemoms Afrikoje sukūrimu. Todėl pagrindinė projekto misija yra pagerinti maisto ir mitybos saugumą bei sumažinti ekologinį pėdsaką Afrikos miestų teritorijose. Didžiulis dėmesys bus skiriamas tikslui per agromaisto verslo įmones tiekimo ir vertės grandinėse įgalinti bendruomenes. To bus siekiama pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimus bei integruotas geriausiai tinkančias technologijas, įgalinant suinteresuotųjų šalių koordinuojamus veiksmus, stiprinant gebėjimus, skatinant mokslininkų, praktikų ir politikų bendradarbiavimą bei stiprinant Europos ir Afrikos partnerystę. Taip pat projektas prisidės prie žiedinių agromaisto technologijų, praktikų ir verslo modelių, skirtų įtraukties maisto sistemos Afrikos miestuose ir miesteliuose puoselėjimui, kūrimo.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Pagrindinė informacija apie galimybes gauti finansavimą

Kas gali pretenduoti į finansavimą? EPICENTRE projektas siekia remti mažas ar vidutinio dydžio įmones (MVĮ) ir startuolius, turinčius inovatyvių idėjų sveikatos, agromaisto, informacinių technologijų ar fintech sektoriui. Kviečiame teikti paraiškas pateikiant siūlomus sprendimus, didelių įmonių įvardintiems iššūkiams spręsti. Atrinkti projektai turės galimybę dalyvauti EPICENTRE Acceleration programoje ir EPICENTRE Academy, kur gaus mentorystės, konsultavimo ir finansinę paramą savo idėjoms įgyvendinti.
Kokie reikalavimai taikomi pretendentams?
 • Turi atitikti MVĮ apibrėžimą (įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 žmonių; kurių metinė apyvarta iki 50 mln. EUR arba balansas ne didesnis kaip 43 mln. EUR).
 • Būti registruoti Europos Sąjungoje.
 • Turėti inovatyvių idėjų sveikatos, agromaisto, informacinių technologijų ar fintech sektoriui.
 • Siūlomi inovatyvūs sprendimai turi atliepti didžiųjų įmonių įvardintus iššūkius, kuriuos rasite čia: https://epicentre.idconsortium.com/
Kokia yra numatoma bendra finansavimo suma visiems dalyviams? Projekto metu bus suteikta finansavimo ir paslaugų, kurių vertė sieks 1.05 mln. eurų.
Kokia yra maksimali suma vienam subjektui? Iki 42 400 eurų vienai MVĮ + iki 6 850 eurų vertės mokymai ir mentorystė.
Kada bus galima teikti paraišką finansavimui gauti? Projekte numatyti du kvietimai. 1 kvietimas: 2023 m. kovo 28 d. – 2023 m. gegužės 29 d.; 2 kvietimas: 2023 m. pabaiga.

3 minučių informacinis filmukas, paaiškinantis šio kvietimo esmę – https://www.youtube.com/watch?v=vQaro6Lrek8