GFarm for LIFE buria pagrindines suinteresuotąsias šalis iš mokslo, verslo, viešojo ir valstybinio sektoriaus, jog kartu būtų vykdomas ir plėtojamas projektas skirtas sukurti sisteminį ekosistemos modelį, kad būtų galima tiksliau ir patikimiau įvertinti ir registruoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas žemės ūkio, miškininkystės ir kito žemės naudojimo sektoriuje pradedant ūkio/valdos lygyje, ir sukurti nacionalinio anglies absorbentų sertifikavimo ir stebėsenos sistemos struktūrą.

Mūsų projektas ypatingas tuo, kad jo veiksmai vykdomi lygiagrečiai su rengiamais EK reglamentais, todėl galima tiesiogiai dalyvauti šiame procese ir padėti parengti nacionalinę strategiją, kuri galėtų tapti pavyzdžiu Europoje.

Iššūkiai

Strateginis iššūkis: Įgyvendinti nacionalinius ir ES klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus sudarant sąlygas sisteminiams pokyčiams dalyje Lietuvos AFOLU sektoriaus ir jo valdymo, susijusio su išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimu ir anglies ūkininkavimo (“Cabon farming”) iniciatyvų įgyvendinimu.

 • Trūksta bendrų procedūrų ir holistinio požiūrio AFOLU sektoriais poveikio klimatui vertinimui dideliu mastu.
 • Technologinė ekosistema, skirta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir sekvestracijos stebėjimui, apskaitai ir pagrįstų sprendimų priėmimui AFOLU sektoriuje, yra nepakankamai išvystyta.
 • Nepakankamos teigiamos paskatos skatinti elgsenos pokyčius AFOLU sektoriuje ir remti perėjimą prie anglies ūkininkavimo (“Carbon farming”) praktikos.

Tikslai

 • Holistinė Metodika
  Sukurti, išbandyti ir patvirtinti holistines ŠESD išmetimo ir sekvestracijos įvertinimo metodikas ir supaprastintas procedūras Lietuvos AFOLU sektoriuje vietos (ūkių), regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.
 • Išmetamųjų Šiltnamio Efektą Sukeliančių Dujų Stebėsenos Duomenų Bazė Ir Anglies Dioksido Registras
  Surinkti, atnaujinti ir patvirtinti dirvožemio ir miškininkystės stebėsenos duomenų bazes vietiniu – ūkio/žemės sklypo, regioniniu – įvairios šalies teritorijos ir nacionaliniu – Lietuvos lygmeniu kaip stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (MRV) struktūros pagrindą.
 • Duomenų Skaičiavimo Ir Matavimo Technologinė Infrastruktūra
  Sukurti, išbandyti ir įdiegti bendrą technologinę infrastruktūrą ir daugiaplatformes skaitmenines priemones, skirtas ŠESD balanso stebėsenai, apskaitai, keitimuisi duomenimis ir valdymui žemės ūkio sektoriuje.
 • Rekomendacijos, Kaip Skatinti Anglies Ūkininkavimo (“Carbon Farming”) Sistemą
  Sukurti ir išbandyti nacionalinio lygmens paskatų sistemą, skirtą Lietuvos AFOLU sektoriaus poveikiui klimatui mažinti, remiantis rinkos principais (skatinant papildomas investicijas), politikos gairėmis ir ūkininkų elgsenos pokyčiais.

Partneriai:

 • AgriFood Lithuania DIH
 • UAB ART21
 • UAB Dojus Agro
 • UAB Litagra
 • Nacionalinė Mokėjimo Agentūra
 • Lietuvos Miškų Tarnyba
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija
 • UAB Melda
 • UAB Strategy Labs