PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES, SKIRTAS RENGINIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS

I PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Tarptautinė konferencija „Tinklaveikos renginys’24“

Projekto tikslai:

 • Pritraukti kiek įmanoma daugiau atstovų iš visos Europos ir kviesti dalintis gerąja patirtimi, pristatyti geruosius pavyzdžius, diskutuoti, surinkti informaciją, ką reikėtų tobulinti.
 • Pristatyti KPP priemonių suteiktą naudą Lietuvos vystymuisi bei paskatinti dalyvauti šioje programoje dar daugiau dalyvių.
 • Tarptautinės konferencijos metu taip pat planuojama aptarti įgyvendinant KPP priemones kilusius iššūkius, siekiant pagerinti jų veiksmingumą.

Projekto uždaviniai:

 • Stiprinti viešą dialogą dėl startuolių regiono vaidmens svarbos įgyvendinant regioninę plėtrą.
 • Nustatyti veiksmus, būtinus norint pasiekti užsibrėžtus tikslus su kiekybiškai įvertinamais rezultatais.
 • Organizuoti tinklaveiką ir burti suinteresuotąsias grupes tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu, siekiant plačiau išnaudoti startuolių galimybes ES kaimiškosiose vietovėse ir skatinant aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose.
 • Sukurti erdvę dalijimuisi patirtimi, pamokomis ir informacija, įtraukiant ir skatinant visas suinteresuotąsias šalis.
 • Didinti KPP žinomumą – informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką.

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką.

Bendra projekto vertė – 32 149,60 EUR

Projektui skirta paramos suma – 28 749 EUR

PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES, SKIRTAS ELEKTRONINĖMS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS

I PROJEKTAS

Projekto pavadinimas „Inovacijų diegimas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse“

Projekto tikslai – elektroninėmis komunikacijos priemonėmis skatinti aktyvesnį tikslinės grupės dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, į šiuos procesus įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius, suaktyvinti jų bendradarbiavimą, įsitraukimą į žinių ir informacijos sklaidos procesus. Supažindinti ūkininkus su Lietuvos vystytojų skaitmeninėmis inovacijomis bei paskatinti skaitmeninių technologijų ir inovatyvių sprendimų vystymą, diegimą ir plėtrą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

Projekto uždaviniai:

 • Suorganizuoti švietėjiško pobūdžio internetinius seminarus.
 • Parengti ir įgyvendinti komunikacinę kampaniją „Inovacijų diegimas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse“ socialiniuose tinkluose bei interneto svetainėje. 
 • Sukurti gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių 3D turus.
 • Sukurti vaizdo siužetą apie inovacijų diegimą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką. 

Bendra projekto vertė – 22 624 EUR

Projektui skirta paramos suma – 19 958 EUR

II PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Skaitmenizacija – galimybė žemės ūkio ir maisto sektoriui“

Projekto tikslai – paskatinti skaitmeninių technologijų ir inovatyvių sprendimų vystymą, diegimą ir plėtrą Lietuvos agromaisto sektoriuje. Perduoti kokybiško turinio žinias, kurios paskatintų Lietuvos ūkininkus diegti inovacijas, prisidedančias prie aplinkai draugiško ūkininkavimo ir gamtos tausojimo, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, žemėnaudos racionalizavimo, konkurencingumo didinimo.

Projekto uždaviniai:

 • Suorganizuoti švietėjiško pobūdžio internetinius seminarus
 • Parengti ir įgyvendinti komunikacinę kampaniją „Skaitmenizacija – galimybė žemės ūkio ir maisto sektoriui“ socialiniuose tinkluose bei interneto svetainėje.
 • Sukurti virtualų gerosios kaimo plėtros pavyzdžio 3D turą
 • Sukurti vaizdo siužetą apie skaitmenizaciją žemės ūkio ir maisto sektoriuje bei parengti ir publikuoti tinklalaides šia tema.

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką. Sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotas šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus.

Bendra projekto vertė – 22 220,80 EUR

Projektui skirta paramos suma – 18 688 EUR

III PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Kaimo plėtra regionuose inovacijų pagalba“

Projekto tikslai – Skatinti žinių perdavimą ir inovacijas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, prisidėti prie visų rūšių žemės ūkio perspektyvumo bei konkurencingumo didinimo, skatinti novatoriškas ūkininkavimo technologijas bei tvarų miškų valdymą. Taip pat tobulinti maisto grandinės organizavimą, prisidėti prie žemės ūkio ir miškininkystės sektorių ekosistemų gerinimo bei skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Projekto uždavinys – sukurti, publikuoti ir išviešinti 12 internetinių laidų ciklą, kurių metu verslo, startuolių, mokslo, politikos, investavimo, nevyriausybinio sektoriaus ekspertai pristatys inovatyvius sprendimus žemės ūkyje skirtingomis temomis. Taip pat paskelbti po vieną publikaciją internete paremta atskiros laidos turiniu.

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką. Skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą. Taip pat skatinti inovacijas žemės ūkyje ir maisto gamyboje, prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo.

Bendra projekto vertė – 14 635,18 EUR

Projektui skirta paramos suma – 10 384,00 EUR

IV PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Kaimo inovacijų ir verslumo skatinimo TV laidų ciklas“

Projekto tikslas – elektroninių komunikacijos priemonių pagalba – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinant moterų ir jaunimo įtraukimą į žemės ūkio sektorių bei siekiant pritraukti kuo platesnę kaimo vietovėse gyvenančių žmonių auditoriją;
 • skatinti žinių perdavimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškų ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;
 • didinti visų rūšių žemės ūkio perspektyvumą bei konkurencingumą ir skatinti novatoriškas ūkininkavimo technologijas bei tvarų miškų valdymą;
 • tobulinti maisto grandinės organizavimą, didinti gyvūnų gerovę ir geriau valdyti riziką žemės ūkyje;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;
 • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtra kaimo vietovėse.

Specialieji projekto tikslai – Kaimo inovacijų ir verslumo skatinimo TV laidų ciklas „(Ne)Kaimo reikalai“ pristatyti inovacijų skatinimą, pasitelkiant ivdsas komunikacijos primones. PRiemonės įgyvendinimas prisideda prie ES kaimo pėtos politikos prioritetų ir tikslinių sričių įgyvendinimo: skatinantis žinių perteikimą ir novacijas žemės ūkyje, kaimo vietovėse, didinti KPP žinomumą, apžvelgti biologinės įvairovės atkūrimą, išsaugojimą.

Bendra projekto vertė – 16 666,00 EUR

Projektui skirta paramos suma – 14 999,00 EUR

V PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Tarptautinė konferencija Startup Village‘22“.

Projekto tikslas – užtikrinti regionų ekonominį augimą, platesnį skaitmeninių sprendimų pritaikymą, Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą, jaunimo įtraukimą ir lyčių lygybę (įtraukiant daugiau moterų) bei padėti verslui ir visuomenei sėkmingai prisitaikyti prie vykstančios dvejopos transformacijos. Taip pat tikimasi, kad ši koncepcija supažindins ir padės plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas regionų bendruomenėse ir padės kurti naujus inovatyvius verslus, kurie regione ne tik išlaikytų jaunus.

Projekto uždaviniai:

 • Didinti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus
 • Pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, pasidalinti žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi;
 • Spręsti specifines, tam tikros srities problemas ir pateikti galimus problemos sprendimo būdus;, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams pateikti informaciją apie kaimo plėtros politiką bei KPP inovacijoms žemės ūkyje, miškų ūkyje, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti.
 • Sudominti jaunus, išsilavinusius ir kūrybingus asmenis gyvenimo, karjeros ar verslo kūrimo perspektyvomis kaimo vietovėse.
 • Skleisti žinią apie KPP taikomas priemones ir sėkmės istorijas tarptautiniu mastu.

Specialus projekto tikslas – skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose – įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus.

Bendra projekto vertė – 55 516,16 EUR

Projektui skirta paramos suma – 49 965,00 EUR