PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES, SKIRTAS ELEKTRONINĖMS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS

I PROJEKTAS

Projekto pavadinimas „Inovacijų diegimas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse“

Projekto tikslai – elektroninėmis komunikacijos priemonėmis skatinti aktyvesnį tikslinės grupės dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, į šiuos procesus įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius, suaktyvinti jų bendradarbiavimą, įsitraukimą į žinių ir informacijos sklaidos procesus. Supažindinti ūkininkus su Lietuvos vystytojų skaitmeninėmis inovacijomis bei paskatinti skaitmeninių technologijų ir inovatyvių sprendimų vystymą, diegimą ir plėtrą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

Projekto uždaviniai:

  • Suorganizuoti švietėjiško pobūdžio internetinius seminarus.
  • Parengti ir įgyvendinti komunikacinę kampaniją „Inovacijų diegimas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse“ socialiniuose tinkluose bei interneto svetainėje. 
  • Sukurti gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių 3D turus.
  • Sukurti vaizdo siužetą apie inovacijų diegimą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką. 

Bendra projekto vertė – 22 624 EUR

Projektui skirta paramos suma – 19 958 EUR

 

II PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Skaitmenizacija – galimybė žemės ūkio ir maisto sektoriui“

Projekto tikslai – paskatinti skaitmeninių technologijų ir inovatyvių sprendimų vystymą, diegimą ir plėtrą Lietuvos agromaisto sektoriuje. Perduoti kokybiško turinio žinias, kurios paskatintų Lietuvos ūkininkus diegti inovacijas, prisidedančias prie aplinkai draugiško ūkininkavimo ir gamtos tausojimo, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, žemėnaudos racionalizavimo, konkurencingumo didinimo. 

Projekto uždaviniai:

  • Suorganizuoti švietėjiško pobūdžio internetinius seminarus
  • Parengti ir įgyvendinti komunikacinę kampaniją „Skaitmenizacija – galimybė žemės ūkio ir maisto sektoriui“ socialiniuose tinkluose bei interneto svetainėje. 
  • Sukurti virtualų gerosios kaimo plėtros pavyzdžio 3D turą
  • Sukurti vaizdo siužetą apie skaitmenizaciją žemės ūkio ir maisto sektoriuje bei parengti ir publikuoti tinklalaides šia tema. 

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką. Sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotas šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus. 

Bendra projekto vertė – 22 220,80 EUR

Projektui skirta paramos suma – 18 688 EUR

 

III PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – „Kaimo plėtra regionuose inovacijų pagalba“

Projekto tikslai – Skatinti žinių perdavimą ir inovacijas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, prisidėti prie visų rūšių žemės ūkio perspektyvumo bei konkurencingumo didinimo, skatinti novatoriškas ūkininkavimo technologijas bei tvarų miškų valdymą. Taip pat tobulinti maisto grandinės organizavimą, prisidėti prie žemės ūkio ir miškininkystės sektorių ekosistemų gerinimo bei skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Projekto uždavinys – sukurti, publikuoti ir išviešinti 12 internetinių laidų ciklą, kurių metu verslo, startuolių, mokslo, politikos, investavimo, nevyriausybinio sektoriaus ekspertai pristatys inovatyvius sprendimus žemės ūkyje skirtingomis temomis. Taip pat paskelbti po vieną publikaciją internete paremta atskiros laidos turiniu.

Specialieji projekto tikslai – didinti KPP žinomumą, informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką. Skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą. Taip pat skatinti inovacijas žemės ūkyje ir maisto gamyboje, prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo.

Bendra projekto vertė – 14 635,18 EUR

Projektui skirta paramos suma – 10 384,00 EUR

Projekto partneriai